Oligebra BC

Mentorske inštrukcije in redna učna pomoč

Redno delo je zlata vredno

Na inštrukcije vsi gledamo kot na klic v sili v brezupni situaciji. Na žalost, če jih razumemo tako, so pogosto le zavržen denar ali je uspeh simboličen in kratkoročen.

Celoletna učna pomoč in redne mentorske inštrukcije imajo popolnoma drugi namen. V UMC Oligebra ponujamo MENTORSKI UČNI PROGRAM kot celoletno (večletno), redno in celovito učno pomoč za vašega najstnika.

Ko je učna pomoč sekundarnega pomena in učni izzivi izhajajo iz resnih vedenjskih težav ali duševnih stisk so TERAPEUTSKE INŠTRUKCIJE edina rešitev za celovit pristop izhoda iz težav.

DVOJEZIČNE INŠTRUKCIJE so za tujejzične otroke odlična priložnost, da čim hitreje ujamejo ritem šolanja v slovenskih šolah.

Dijake usposabljamo, da si uporabno predstavijo teoretična znanja, se učijo z razumevanjem, nalagajo pridobljeno znanje, ga uporabljajo v vsakdanjem življenju, logično, kreativno in problemski razmišljajo in sklepajo ter z leti postanejo vedno bolj samostojni in samozavestni pri učenju in obvladovanju vseh drugih obveznosti in izzivih v življenju.

KDAJ NA (MENTROSKE) INŠTRUKCIJE – UČNA POMOČ?

Pogosto starši mislijo, da so inštrukcije le potuha za otroka.

Bodimo iskreni, redko kateri mladostnik je uspešen brez pomoči staršev, okolice ali inštruktorja. Šola ni le prostor učenja, vendar tudi prostor druženja in zabave. Luknje v znanju se hitro vrstijo zaradi pomanjkanja pozornosti ali preprosto ker šolski učitelj ni ubral poti, ki bi vašem otroku bila razumljiva. Otrok noče priznat da rabi pomoč, dokler ni prepozno. Učnih težav ne more razrešiti sam in počasi zgublja voljo in samozavest.

Če vidite, da otroku ne gre najboljše, ne odlašajte s strokovno pomočjo. Rezultati bodo vedno slabši. Slabe ocene niso skoraj nikoli rezultat otrokovih zmožnosti. So le pokazatelj, da se ne dela na pravi način.

Pokličite nas, da pravočasno pomagamo. Rešitve čez noč ne obljubljamo. V enem letu izboljšamo uspeh za eno oceno, v dveh vsaj za dve. Ostalo je odvisno od truda, odzivnosti in lastnih ambicij tako starša kot otroka.

Popravni izpit, maturo in druge izpite uspešno opravimo z 100% uspešnostjo, ob zadostnem številu ur in rednem samostojnem delu po navodilih učitelja-mentorja.

Tudi ko je starš največji strokovnjak na področju , kjer otrok potrebuje pomoč, je delo s svojim najstnikom zelo naporno in stresno. Stres se prenaša na otroka, kar pogosto povzroča slabe odnose in slabo voljo. Poleg tega si starš vedno želi za svojega otroka več znanja, kar pripelje do povsem nasprotnega rezultata.

Da bi v našem delu uspeli potrebujemo močno podporo staršev. Prosimo, da s pozitivno afirmacijo do mentorstva in mentorja, sodelujete z učiteljem in spodbujate otroka, da naredi tisto, kar mu je učitelj predlagal oz. zadal za nalogo.

ZAKAJ MENTORSKE INŠTRUKCIJE-CELOLETNA REDNA UČNA POMOČ?

Zaradi sistematičnega dolgoročnega obvladovanja tehnik in veščin uspešnega učenja, so celoletna učna pomoč oz. redne inštrukcije precej bolj učinkovite za trajno izboljšanje ocen.

V Učnem centru Oligebra usposabljamo otroke, da se učijo z razumevanjem, nalagajo pridobljeno znanje, logično razmišljajo in sklepajo, uporabljajo in si uporabno predstavijo teoretična znanja ter z leti postanejo vedno bolj samostojni pri učenju in obvladovanju vseh drugih obveznosti in izzivov. Za to seveda potrebujemo čas.

Otroci, ki so z nami začeli delati v tretji triadi osnovne šole, so skoraj praviloma brez težav dosegli želeni uspeh in tudi najvišje ocene na gimnaziji, na maturi ter kasneje tudi v visokem izobraževanju.

Tudi tisti, ki so na začetku potrebovali precej pomoči, so s časom vedno postajali bolj samostojni. Poleg tega smo se od drugega letnika gimnazije učili za višje ocene, vsega drugega bi bili zmožni tudi sami.

PREDNOSTI MENTORKIH INŠTRUKCIJ – CELOLETNE UČNE POMOČI

Mentorstvo je nadgradnja rednih inštrukcij. Mentor je veliko več kot inštruktor posameznega šolskega predmeta. Je oseba, ki se celo šolsko leto redno ukvarja z vašim otrokom in spremlja njegov (učni) razvoj.

Mentor je oseba, ki od vašega otroka naredi ne le uspešnega učenca in dijaka, ampak tudi ambiciozno, radovedno in samozavestno osebnost. Mentor spremlja učni razvoj včasih od 8. razreda osnovne šole do konca srednješolskega šolanja ali celo dlje.

Odnos med mentorjem in najstnikom se gradi na temeljih zaupanja in sproščenega vendar efektivnega učenja. V UMC Oligebra se zavedamo, da smo vsi različni, zato učence opazujemo, poslušamo in način dela prilagajmo vsakemu učencu posebej. Mentor kot pedagog je hkrati motivator, opora, odrasel prijatelj (bolj kakšna zabavna pametna tetica) in učitelj, ter ko je potrebno tudi terapevt.

Celoletna učna pomoč oz. mentorske inštrukcije so zaradi sistematičnega dolgoročnega dela bolj učinkovite in uspešne za trajno izboljšanje ocen in (šolskega) uspeha ter pridobivanja samozavesti in zaupanja v svoje zmožnosti.

Vašega najstnika postopoma učimo tehnikam učinkovitega in uspešnega učenja. Učimo ga tudi veščin pisanja seminarskih in projektih nalog ter problemskega, logičnega, deduktivnega, kreativnega in kritičnega mišljenja, dojemanja in sklepanja. Razvijamo mu učne in delovne navade. Učimo ga samostojnosti pri delu in premagovanju ovir ter uspešnosti in iznajdljivosti, ko se sreča z novimi izzivi.

POTEK MENTORSKIH INŠTRUKCIJ

V UMC Oligebra delamo samo z rednimi učenci. Lahko začnete z mentorskim inštrukcijami kadarkoli med šolskim letom, vendar so možni samo redni termini najmanj enkrat na teden. Za popravni rok je minimalno število ur inštrukcij 10 v juniju in 30 v avgustu.

Mentorstvo poteka najmanj (enkrat) na teden po dogovoru pa tudi več ur na dan.

Lahko je omejeno na posamezne predmete, običajno so to matematika, fizika, kemija, angleščina, slovenščina in drugo po potrebi ali razširjeno na vse vsebine šolskega programa.

Ustrezna oblika pomoči je tudi za otroke, ki se šolajo na domu ali šolskega pouka ne obiskujejo redno, zaradi izbire staršev, ukvarjanja s športom, dolgoročne bolezni ali iz drugih razlogov.

TERAPEVTSKE INŠTRUKCIJE

Ko je učna pomoč sekundarnega pomena in učni izzivi izhajajo iz resnih vedenjskih težav ali duševnih bojev in stisk so terapevtske inštrukcije edina rešitev za celovit pristop izhoda iz težav. , zaradi

Na terapevtskih inštrukcijah združujemo motivacijski coaching, terapevtske pristope, pogovore, če je potrebno tudi družinsko mediacijo. Še bolj pozorno sledimo potrebam otroka, njegovem tempu in načinu učenja, še bolj ga spodbujamo. Premagujemo mladostniško letargičnost, nejevoljnost, anksioznost, depresijo, prehrambne motnje, odsotnost vsake motivacije, odvisnost od telefona in druge odvisnosti. Če so kakšne specifične učne težave in potrebe prisotne (disleksija, avtizem, hiperaktivnost, in dr), se temu prilagajamo in ubiramo bolj ustrezne poti učenja in razlaganja snovi

Z vašim najstnikom:

 • poiščemo vzorke za slabe ocene ali vedenjske izzive in težave
 • predstavimo mu uspešne strategije postavljanja in doseganja ciljev in tehnike uspešnega učenja,
 • skupaj z njim poiščemo motivacijo za izboljšanje učnih in vedenjskih uzorcev,
 • učimo ga tehnikam pozitivno naravnanega učinkovitega komuniciranja in premagovanja konfliktov

Pri vsem tem pomagamo, da zraste v samozavestno osebo, ki ve da zmore in posledično uspešno premaguje šolske in življenjske izzive in težave.

DVOJEZIČNE INŠTRUKCIJE

Za tujejezične otroke je prehod na slovenski sistem šolstva še posebej zahteven zaradi jezika, pa tudi zaradi številnih drugih izzivov, ki se pojavijo pri prehodu v novo okolje. Na dvojezičnih inštrukcijah poskušamo pomagati vašem otroku, da se čim boljše in hitrejše prilagodi, integrira in znajde v novem okolju in ujame ritem s sošolci, ki so v Sloveniji od rojstva.

Poučujemo tudi v angleščini, srbščini, hrvaščini in bosanščini.

inštrukcije

IndividualnO MENTORSTVO

INDIVIDUALNE MENTORSKE INŠTRUKCIJE so popolnoma prilagojene dijaku in njegovem predznanju in potrebam.

So odlična rešitev:

 • Za brezskrbno šolanje, najboljši možen uspeh v šoli in pridobivanje vseh temeljnih veščin, kompetenc in znanj za uspešen študij in življenje tako na profesionalni kot na osebni ravni.
 • Za doseganje vnaprej zastavljenega cilja (ocena, specifično znanje/kompetence, opravljanje izpita, priprava na preizkus/tekmovanje, priprava na gimnazijo/študij, popravni izpit, matura, zapolnjevanje lukenj v znanju, itd).
 • Za izboljšanje splošnega uspeha in reševanje kratkoročnih in dolgoročnih učnih težav pri posameznih vsebinah ali na splošno.
 • Ko so vsebinske, vedenjske ali druge težave prisotne dlje časa in ih lahko premagamo samo z vztrajnim pedagoškim, vsebinskim, strokovnim in psihološkim delom.
 • Pri šolanju na domu ali daljši odsotnosti od pouka.

SKUPINSKE INŠTRUKCIJE

SKUPINSKE INŠTRUKCIJE so namenjene sošolcem in sovrstnikom s približno istim predznanjem in ciljem:

 • inštrukcije za sošolce in sošolke, ki jih čaka test pri istem profesorju in so z znanjem na približno istem nivoju. Skupinske inštrukcije v skupinah do 4 sošolca/ke so dobra rešitev za zmanjšanje stroškov in vzajemno pomoč pri učenju.

Radi bi vam predlagali tudi naše programe matematičnega kotička, šole uspešnosti za nasjtnike in skupinske delavnice in tečaje o veščinah in tehnikah uspešnega učenja. Marsikateremu otroku, dijaku in študentu so zelo pomagale in so mu precej spremenile potek šolanja.

Online zoom inštrukcije

Zoom inštrukcije so odlična priložnost za srednješolce in gimnazijce iz krajev Slovenije, kjer je ponudba inštrukcij omejena in jim odhod na inštrukcije vzame preveč časa.

Online pouk ima cel kup omejitev. Nekatere izmed najpomembnejših so:

 • Pogosta psihična odsotnost dijaka, nihanje zbranosti in pozornosti.
 • Nezmožnost vzpostavitve odnosa med učiteljem in dijakom.
 • ovire pri podajanju povratne informacije. Otroci nimajo tehničnih zmožnosti, da pišejo in rešujejo primere ad hoc na uri. Pogosto niti ne znajo povedati kaj natančno potrebujejo, sploh pa, česa ne razumejo.
 • pomanjkanje očesnega stika iz katerega učitelj nedvomno vidi, če je otrok razumel snov ali primer, kaj je treba ponoviti in na kakšen način.

V Oligebri se online inštrukcij močno izogibamo, ob rednem delu v živo pa se kdaj pa kdaj uspešno pomagamo z Zoomom.

Če še niste prepričani v kakšni obliki lahko najbolj pomagamo vašem otroku, pokličite nas za nasvet ali pridite na naše svetovanje za starše in/ali najstnike.

Hitre in pregledne informacije o ceni inštrukcij dobite na naši spletni strani https://matematika-instrukcije.si